QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH TÀI SẢN VÔ HÌNH

Việc thẩm định tài sản vô hình là quá trình xác định giá trị của các tài sản không có hình thức vật lý như quyền sử dụng thương hiệu, bằng sáng chế, quyền tác giả, phần mềm, và các tài sản vô hình khác. Quá trình thẩm định này thường được thực hiện bởi các chuyên gia thẩm định tài sản hoặc công ty thẩm định độc lập. Dưới đây là một quy trình cơ bản cho việc thẩm định tài sản vô hình:

Quy trình thẩm định tài sản vô hình

Xác định mục tiêu thẩm định tài sản vô hình

Đây là một bước quan trọng trong quá trình này. Mục tiêu thẩm định giúp xác định rõ ràng lý do và mục đích của việc thẩm định, từ đó định hình cách tiếp cận và phương pháp thích hợp. Dưới đây là một số mục tiêu thường gặp khi thẩm định tài sản vô hình:

 • Xác định giá trị thị trường: Mục tiêu này là để xác định giá trị tài sản vô hình nếu nó được bán trên thị trường mở, trong điều kiện cạnh tranh.

 • Xác định giá trị sử dụng: Đây là mục tiêu để biết giá trị tài sản vô hình đối với việc sử dụng nó trong doanh nghiệp hiện tại, thường trong một tình huống không cần phải bán.

 • Xác định giá trị thay thế: Nếu tài sản vô hình bị mất hoặc không còn sử dụng được, mục tiêu này là để xác định giá trị tài sản mới có thể thay thế nó.

 • Xác định giá trị bảo hiểm: Khi tài sản vô hình cần được bảo hiểm, mục tiêu là xác định một giá trị thích hợp để đảm bảo rủi ro liên quan đến tài sản.

 • Hỗ trợ trong các giao dịch tài chính và pháp lý: Mục tiêu này là cung cấp thông tin định giá tài sản vô hình để hỗ trợ trong các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, hoặc trong các vụ kiện tụng.

 • Quản lý tài sản vô hình: Điều này bao gồm việc xác định giá trị tài sản để quản lý chúng trong một doanh nghiệp, theo dõi sự phát triển, và đánh giá hiệu suất.

 • Đánh giá mức đầu tư và phân bổ nguồn lực: Mục tiêu này là giúp doanh nghiệp quyết định xem họ nên đầu tư thêm vào tài sản vô hình hoặc phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn.

 • Tuân thủ quy định và báo cáo tài chính: Để đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính và báo cáo tài sản vô hình một cách chính xác.

Thu thập thông tin

Quá trình thu thập thông tin khi thẩm định tài sản vô hình là một bước quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của việc định giá. Dưới đây là một hướng dẫn về quá trình này:

 • Xác định thông tin cần thiết: Đầu tiên, xác định loại thông tin cần thiết để thẩm định tài sản vô hình cụ thể. Điều này có thể bao gồm thông tin liên quan đến tài sản, về quyền sở hữu, lịch sử sử dụng, hợp đồng liên quan, và mọi thông tin khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của tài sản.

 • Thu thập hồ sơ tài sản: Thu thập hồ sơ và tài liệu liên quan đến tài sản vô hình, bao gồm các tài liệu pháp lý như hợp đồng sở hữu, bằng sáng chế, quyền tác giả, giấy phép, và bất kỳ tài liệu nào khác chứng minh quyền sở hữu và giá trị của tài sản.

 • Nghiên cứu và xem xét tài liệu: Đánh giá tài liệu thu thập được để hiểu rõ về tài sản, lịch sử sử dụng, và quyền sở hữu. Điều này có thể bao gồm việc đọc và hiểu các hợp đồng, lục lại lịch sử sử dụng, và kiểm tra tính hợp pháp của tài sản.

 • Phỏng vấn chủ sở hữu hoặc quản lý: Liên hệ với các bên liên quan như chủ sở hữu tài sản vô hình hoặc quản lý để thu thập thông tin bổ sung về tài sản và cách họ sử dụng nó. Điều này có thể cung cấp cái nhìn sâu hơn về giá trị thực tế của tài sản.

 • So sánh với dữ liệu thị trường: So sánh tài sản vô hình với các giao dịch tương tự trên thị trường nếu có sẵn. Điều này giúp định giá dựa trên dữ liệu thị trường thực tế.

 • Đánh giá yếu tố nội tại: Xem xét các yếu tố nội tại ảnh hưởng đến tài sản, chẳng hạn như sự phát triển công nghệ, xu hướng thị trường, và các yếu tố môi trường.

 • Sử dụng các phương pháp thẩm định: Áp dụng các phương pháp thẩm định thích hợp, chẳng hạn như phương pháp giá trị thị trường, phương pháp chi phí thay thế, hoặc phương pháp thu nhập, dựa trên thông tin thu thập và mục tiêu thẩm định.

 • Kiểm tra tính chính xác: Đảm bảo rằng thông tin đã thu thập và phân tích đúng, và kiểm tra lại các giả định và tính toán.

 • Lập báo cáo: Tạo báo cáo thẩm định tài sản vô hình, bao gồm tất cả thông tin thu thập, phân tích, và giá trị định giá. Báo cáo này cần được trình bày một cách rõ ràng và có lý để hỗ trợ quyết định hoặc mục đích thẩm định cụ thể.

Xác định phạm vi thẩm định

Xác định phạm vi thẩm định tài sản vô hình là một phần quan trọng trong quá trình thẩm định, vì nó xác định rõ ràng phạm vi công việc và các yếu tố cụ thể sẽ được xem xét. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng để xác định phạm vi thẩm định tài sản vô hình:

 • Phạm vi địa lý: Xác định khu vực địa lý hoặc thị trường mục tiêu cho việc định giá. Giá trị tài sản vô hình có thể thay đổi tùy thuộc vào vùng địa lý hoặc thị trường cụ thể.

 • Loại tài sản: Định rõ loại tài sản vô hình bạn đang thẩm định. Điều này có thể bao gồm quyền sử dụng thương hiệu, bằng sáng chế, quyền tác giả, phần mềm, dữ liệu, hoặc bất kỳ loại tài sản vô hình nào khác.

 • Phương pháp thẩm định: Chọn và xác định phương pháp hoặc các mô hình thẩm định sẽ được sử dụng. Điều này có thể bao gồm phương pháp giá trị thị trường, phương pháp thu nhập, hoặc phương pháp chi phí thay thế.

 • Giả định: Điều chỉnh các giả định cơ bản mà bạn sẽ sử dụng trong quá trình đánh giá. 

 • Kiểm tra và đối chiếu thông tin: Xác định nguồn thông tin và dữ liệu mà bạn sẽ sử dụng để hỗ trợ quá trình thẩm định. Đảm bảo tính đáng tin cậy của thông tin thu thập.

Phân tích dữ liệu thẩm định tài sản vô hình

Phân tích dữ liệu trong quá trình thẩm định tài sản vô hình đóng vai trò quan trọng để xác định giá trị chính xác của tài sản. Dưới đây là một số bước phân tích dữ liệu phổ biến trong quá trình này:

 • Xác định dữ liệu cần phân tích: Đầu tiên, xác định dữ liệu cụ thể bạn cần để đánh giá giá trị tài sản vô hình. Điều này có thể bao gồm thông tin về thu nhập từ tài sản, lịch sử sử dụng, chi phí liên quan, và các yếu tố thị trường.

 • Xem xét lịch sử sử dụng: Đánh giá lịch sử sử dụng của tài sản vô hình. Bạn có thể xem xét các dự án hoặc sản phẩm liên quan đến tài sản, lịch sử doanh số bán hàng hoặc thu nhập từ tài sản, và các thay đổi trong cách tài sản đã được sử dụng theo thời gian.

 • So sánh với dữ liệu thị trường: Nếu có sẵn, so sánh dữ liệu về tài sản vô hình của bạn với các giao dịch tương tự trên thị trường. Điều này giúp xác định giá trị của tài sản dựa trên các giao dịch thực tế đã diễn ra.

 • Phân tích chi phí liên quan: Đánh giá các chi phí liên quan đến việc sở hữu và duy trì tài sản vô hình. Điều này có thể bao gồm các khoản đầu tư ban đầu, chi phí bảo trì, chi phí quản lý, và các khoản chi phí khác.

 • Xem xét các yếu tố môi trường và thị trường: Đánh giá các yếu tố ngoại vi có thể ảnh hưởng đến giá trị của tài sản vô hình. Điều này có thể bao gồm xu hướng thị trường, sự phát triển công nghệ, các thay đổi trong quy định pháp lý, và các yếu tố khác có thể tác động đến tài sản.

 • Áp dụng các phương pháp đánh giá: Sử dụng các phương pháp đánh giá thích hợp, chẳng hạn như phương pháp thu nhập (nếu có dữ liệu thu nhập), phương pháp giá trị thị trường (nếu có thông tin về giao dịch thị trường), hoặc phương pháp chi phí thay thế (nếu không có dữ liệu thu nhập hoặc thị trường).

 • Kiểm tra tính chính xác và hợp lý: Đảm bảo rằng các dữ liệu và giả định đã sử dụng trong phân tích là chính xác và hợp lý. Kiểm tra lại các tính toán và xác định xem liệu chúng có đáng tin cậy không.

 • Tạo báo cáo kết quả phân tích: Lập báo cáo thẩm định tài sản vô hình, trong đó bao gồm tất cả thông tin phân tích, giả định, và giá trị đánh giá. Báo cáo này nên trình bày một cách rõ ràng để hỗ trợ quyết định hoặc mục đích thẩm định cụ thể.

Định giá tài sản vô hình

Định giá tài sản vô hình là quá trình xác định giá trị của các tài sản không có hình dạng vật lý như quyền sử dụng tên thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ (bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền), quyền sử dụng giấy phép, dữ liệu, danh sách khách hàng, và các yếu tố tương tự. Điều này thường được thực hiện cho các mục đích như quản lý tài sản, bán đấu giá, hoặc báo cáo tài chính. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến để định giá tài sản vô hình:

 • Phương pháp chi phí: Định giá bằng cách tính toán tổng chi phí đã phải bỏ ra để tạo ra hoặc mua lại tài sản vô hình tương tự. Điều này bao gồm cả các khoản chi phí trực tiếp và gián tiếp.

 • Phương pháp so sánh thị trường: Định giá dựa trên giá trị của các tài sản tương tự trên thị trường. Việc này đòi hỏi phải tìm hiểu thị trường và tìm các giao dịch tương tự để so sánh.

 • Phương pháp doanh thu: Định giá dựa trên dự báo các luồng doanh thu tương lai mà tài sản vô hình có thể tạo ra. Điều này thường được sử dụng cho các tài sản như bản quyền âm nhạc hoặc nội dung truyền hình.

 • Phương pháp chiết khấu dòng tiền: Định giá bằng cách tính giá trị hiện tại của tất cả các luồng tiền tương lai mà tài sản vô hình dự kiến tạo ra. Đây là phương pháp phức tạp và yêu cầu dự báo chi tiết về lưu lượng tiền mặt trong tương lai.

 • Phương pháp quyền sử dụng: Đánh giá giá trị của quyền sử dụng tài sản vô hình trong một khoảng thời gian cụ thể.

 • Phương pháp sổ sách: Định giá bằng cách sử dụng giá trị tài sản vô hình được ghi nhận trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Xác minh tài sản vô hình

Xác minh tài sản vô hình là một bước quan trọng trong quá trình thẩm định, nhằm đảm bảo rằng kết quả định giá là chính xác và đáng tin cậy. Dưới đây là một số bước cụ thể để thực hiện xác minh tài sản vô hình:

 • Kiểm tra thông tin và tài liệu: Đầu tiên, kiểm tra thông tin và tài liệu đã được thu thập và sử dụng trong quá trình thẩm định. Đảm bảo tính chính xác của mọi thông tin, dữ liệu, và giả định. Điều này bao gồm kiểm tra sự hợp pháp của quyền sở hữu tài sản và các hợp đồng liên quan.

 • Kiểm tra phương pháp đánh giá: Xem xét phương pháp hoặc mô hình đã sử dụng để đánh giá tài sản vô hình. Đảm bảo rằng phương pháp này là phù hợp cho tài sản cụ thể và được thực hiện đúng cách.

 • Xác minh dữ liệu thị trường: Nếu bạn đã sử dụng dữ liệu thị trường để hỗ trợ quá trình thẩm định, hãy kiểm tra tính chính xác của dữ liệu thị trường này và xác minh rằng nó liên quan đến tài sản của bạn.

 • So sánh kết quả với dữ liệu thực tế: So sánh kết quả định giá với dữ liệu thực tế (nếu có). Nếu tài sản vô hình đã được bán hoặc chuyển nhượng gần đây, so sánh giá trị định giá với giá trị thực tế trong giao dịch đó.

 • Kiểm tra tính logic và hợp lý: Đánh giá tính logic và hợp lý của kết quả định giá. Điều này bao gồm việc xem xét các giả định đã được sử dụng và xem xét xem liệu chúng có phù hợp trong ngữ cảnh của tài sản vô hình hay không.

 • Tư duy phản biện và đối chiếu: Thực hiện tư duy phản biện và đối chiếu kết quả định giá với các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị tài sản. Điều này có thể bao gồm đánh giá các yếu tố môi trường, thị trường, và công nghệ.

 • Hợp nhất ý kiến: Trong một số trường hợp, có thể cần thực hiện việc hợp nhất ý kiến với các chuyên gia thẩm định khác để đảm bảo sự đồng thuận về giá trị tài sản vô hình.

 • Tạo báo cáo xác minh: Sau khi hoàn thành quá trình xác minh, tạo một báo cáo xác minh tài sản vô hình. Báo cáo này nên trình bày các kết quả của quá trình xác minh và xác nhận tính chính xác và đáng tin cậy của kết quả định giá.

Từ những thông tin chia sẻ về Quy trình thẩm định tài sản vô hình Công Ty CP Đầu tư và Thẩm định Quốc tế Đông Dương – Chi Nhánh Đà Nẵng hi vọng bạn sẽ có thêm những kiến thức hữu ích.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công Ty CP Đầu tư và Thẩm định Quốc tế Đông Dương – Chi Nhánh Đà Nẵng

 • Địa chỉ:  27-29, Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

 • Hệ thống các văn phòng thuộc khu vực miền Trung xem TẠI ĐÂY

 • Hotline: 0236 7778688 – 0901 300 949

 • Email: tdg.danang@sunvalue.vn 

 • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 300 949