VAI TRÒ CỦA PHƯƠNG PHÁP THẶNG DƯ TRONG THẨM ĐỊNH GIÁ ĐẤT

Phương pháp thặng dư tập trung vào việc ước tính giá trị của tài sản dựa trên khả năng sinh lời mà tài sản đó mang lại so với các tài sản khác hoặc so với lợi nhuận kỳ vọng.

Vai trò của phương pháp thặng dư trong thẩm định giá đất

So sánh giá trị lợi nhuận

Vai trò chính của phương pháp thặng dư trong thẩm định giá là so sánh và đánh giá lợi nhuận mà tài sản hoặc doanh nghiệp có thể mang lại so với các tài sản hoặc doanh nghiệp tương tự hoặc trong cùng ngành công nghiệp. Điều này giúp xác định giá trị tương đối của tài sản hoặc doanh nghiệp so với các đối thủ hoặc tài sản khác. Dưới đây là những vai trò quan trọng của phương pháp so sánh lợi nhuận trong thẩm định giá:

 • So sánh cạnh tranh: Phương pháp thặng dư cho phép so sánh hiệu suất tài sản hoặc doanh nghiệp với các đối thủ trực tiếp hoặc cùng ngành. Điều này giúp xác định xem liệu tài sản hoặc doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh và có khả năng sinh lời tốt hơn hay không.

 • Ước tính giá trị thương hiệu: Trong trường hợp thẩm định giá thương hiệu hoặc danh tiếng, phương pháp thặng dư có thể so sánh giá trị lợi nhuận mà thương hiệu mang lại so với các thương hiệu khác trong cùng ngành.

 • Xác định điểm mạnh và yếu của tài sản hoặc doanh nghiệp: Bằng cách so sánh lợi nhuận, phương pháp thặng dư có thể giúp xác định điểm mạnh và điểm yếu của tài sản hoặc doanh nghiệp so với các đối thủ. Điều này có thể cung cấp thông tin quan trọng cho việc quyết định đầu tư hoặc giao dịch.

 • Thẩm định giá trị tài sản phi vật thể: Phương pháp thặng dư cũng có thể áp dụng cho việc thẩm định giá trị các tài sản phi vật thể như quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ.

 • Định giá thương vụ và doanh nghiệp: Trong trường hợp định giá doanh nghiệp, phương pháp thặng dư có thể giúp so sánh lợi nhuận mà doanh nghiệp dự kiến đạt được sau khi thương vụ hoàn thành so với hiện tại hoặc so với các doanh nghiệp khác trong ngành.

Tuy nhiên, để sử dụng phương pháp thặng dư một cách hiệu quả, cần phải có sự đánh giá và so sánh lợi nhuận một cách cẩn thận, đồng thời lấy ý kiến từ nhiều nguồn thông tin để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của kết quả định giá.

Ước tính giá trị thương hiệu

Khi áp dụng phương pháp thặng dư để định giá thương hiệu, người định giá sẽ tập trung vào việc so sánh lợi nhuận mà thương hiệu đem lại so với các thương hiệu khác hoặc với thương hiệu không có giá trị thương mại.

Dưới đây là cách mà phương pháp thặng dư có vai trò trong việc ước tính giá trị thương hiệu:

 • So sánh lợi nhuận thương hiệu: Người định giá sẽ xem xét lợi nhuận mà thương hiệu mang lại cho doanh nghiệp. Điều này có thể là do sự nhận diện thương hiệu tốt hơn, khả năng tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc khả năng duy trì khách hàng và tạo sự trung thành. So sánh này thường được thực hiện bằng cách đối chiếu lợi nhuận của thương hiệu với lợi nhuận của các thương hiệu tương tự hoặc không có thương hiệu.

 • Dự báo lợi nhuận tương lai: Người định giá sẽ cố gắng dự báo lợi nhuận tương lai của thương hiệu dựa trên các yếu tố như tăng trưởng doanh số, khả năng tiếp cận thị trường, sự tăng trưởng thương hiệu và tạo ảnh hưởng tích cực đối với khách hàng.

 • Đánh giá rủi ro và phân tích: Trong quá trình ước tính giá trị thương hiệu, người định giá cần phải đánh giá các yếu tố rủi ro liên quan đến thương hiệu như thay đổi xu hướng thị trường, sự cạnh tranh, thay đổi quy định pháp luật, và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận tương lai của thương hiệu.

 • So sánh với thương hiệu khác: Phương pháp thặng dư thường liên quan đến việc so sánh lợi nhuận của thương hiệu với các thương hiệu khác trong ngành. Điều này giúp xác định xem liệu thương hiệu có giá trị cao hơn hay thấp hơn so với các đối thủ.

 • Định giá sự trung thành của khách hàng: Thương hiệu mạnh thường đi kèm với sự trung thành của khách hàng. Phương pháp thặng dư có thể được sử dụng để ước tính giá trị của sự trung thành này thông qua việc xác định giá trị của lợi nhuận từ khách hàng trung thành trong tương lai.

 • Phân tích thị trường và ngành công nghiệp: Phương pháp thặng dư đòi hỏi người định giá phải hiểu rõ về thị trường và ngành công nghiệp mà thương hiệu hoạt động. Phân tích thị trường và ngành giúp đưa ra các giả định hợp lý về tương lai và ước tính lợi nhuận.

Định giá tài sản phi vật thể

Phương pháp thặng dư có vai trò quan trọng trong việc định giá các tài sản phi vật thể, tức là những tài sản không phải là tài sản vật chất như đất đai hoặc tài sản vật chất khác. Các tài sản phi vật thể thường bao gồm quyền sử dụng, quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu, danh tiếng, quyền thương mại và các quyền sở hữu tài sản immaterial khác. Dưới đây là cách phương pháp thặng dư có vai trò trong việc định giá các tài sản phi vật thể:

 • Quyền sử dụng và quyền sở hữu: Phương pháp thặng dư có thể được sử dụng để định giá các quyền sử dụng tài sản như quyền sử dụng đất hoặc quyền thuê một không gian thương mại. Điều này đòi hỏi người định giá xem xét lợi nhuận mà quyền sử dụng tài sản có thể đem lại so với các tài sản khác hoặc so với giá thuê thị trường.

 • Quyền sở hữu trí tuệ: Phương pháp thặng dư có thể áp dụng cho việc ước tính giá trị các quyền sở hữu trí tuệ như bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu và thiết kế. Người định giá sẽ xem xét lợi nhuận dự kiến từ việc sở hữu và sử dụng quyền sở hữu trí tuệ này.

 • Thương hiệu và danh tiếng: Phương pháp thặng dư có thể giúp ước tính giá trị của thương hiệu và danh tiếng của một doanh nghiệp. Người định giá sẽ so sánh lợi nhuận mà thương hiệu hoặc danh tiếng mang lại so với các thương hiệu hoặc danh tiếng khác trong ngành.

 • Quyền thương mại và hợp đồng: Trong một số trường hợp, phương pháp thặng dư có thể sử dụng để định giá các quyền thương mại hoặc các hợp đồng tương lai, như quyền cung ứng hoặc quyền phân phối sản phẩm.

 • Phân tích thị trường và ngành công nghiệp: Giống như trong các trường hợp khác, việc phân tích thị trường và ngành công nghiệp rất quan trọng khi sử dụng phương pháp thặng dư để định giá các tài sản phi vật thể. Điều này giúp đưa ra các giả định hợp lý về tương lai và ước tính lợi nhuận.

Phương pháp thặng dư có vai trò quan trọng trong việc định giá các tài sản phi vật thể bằng cách tập trung vào việc so sánh và ước tính lợi nhuận mà các tài sản này có thể đem lại. 

Định giá doanh nghiệp

Khi áp dụng phương pháp thặng dư để định giá doanh nghiệp, người định giá sẽ tập trung vào việc so sánh lợi nhuận mà doanh nghiệp có thể đạt được sau khi thương vụ hoàn thành so với hiện tại hoặc so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.

Dưới đây là cách phương pháp thặng dư có vai trò trong định giá doanh nghiệp:

 • So sánh lợi nhuận sau thương vụ: Phương pháp thặng dư tập trung vào việc so sánh lợi nhuận sau khi thương vụ hoàn thành. Người định giá sẽ xem xét lợi nhuận mà doanh nghiệp có thể đạt được sau khi thương vụ hoàn thành. Điều này bao gồm việc xem xét các tác động tích cực và tiêu cực từ việc thương vụ đối với doanh nghiệp.

 • So sánh với các doanh nghiệp khác trong ngành: Người định giá sẽ so sánh lợi nhuận mà doanh nghiệp có thể đạt được sau khi thương vụ hoàn thành với lợi nhuận của các doanh nghiệp khác trong cùng ngành. Điều này giúp xác định xem liệu doanh nghiệp đang định giá có lợi thế cạnh tranh và có khả năng tạo ra lợi nhuận tốt hơn hay không.

 • Ước tính lợi nhuận tương lai: Phương pháp thặng dư yêu cầu người định giá phải dự báo lợi nhuận tương lai của doanh nghiệp sau khi thương vụ hoàn thành. Điều này bao gồm việc đánh giá các yếu tố như tăng trưởng doanh số, khả năng tiếp cận thị trường, tác động của thương vụ đối với lợi nhuận, và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Xác định giá trị thương vụ: Phương pháp thặng dư thường được sử dụng để định giá giá trị thương vụ, tức là giá trị tăng thêm mà thương vụ mang lại cho doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm việc xác định giá trị của tăng trưởng doanh số, tiết kiệm chi phí, tạo ra sự đa dạng hóa hoặc các lợi ích khác từ việc thương vụ.

 • Phân tích rủi ro và giả định: Người định giá cần đánh giá rủi ro liên quan đến dự báo lợi nhuận sau thương vụ và các giả định đã được sử dụng. Điều này giúp đảm bảo tính cân nhắc và đáng tin cậy của kết quả định giá.

 • Phân tích thị trường và ngành công nghiệp: Như trong các trường hợp khác, việc phân tích thị trường và ngành công nghiệp rất quan trọng khi sử dụng phương pháp thặng dư để định giá doanh nghiệp. Điều này giúp đưa ra các giả định hợp lý về tương lai và ước tính lợi nhuận.

Phương pháp thặng dư là một trong những phương pháp quan trọng trong việc định giá doanh nghiệp, đặc biệt khi có sự thay đổi hoặc thương vụ diễn ra. 

Dự báo lợi nhuận tương lai

Khi áp dụng phương pháp thặng dư để dự báo lợi nhuận tương lai, người định giá tập trung vào việc so sánh lợi nhuận mà doanh nghiệp hoặc tài sản có thể đạt được với lợi nhuận của các đối thủ hoặc các tài sản khác trong cùng ngành hoặc thị trường.

Dưới đây là cách phương pháp thặng dư có vai trò trong dự báo lợi nhuận tương lai:

 • So sánh lợi nhuận hiện tại và tương lai: Người định giá sẽ so sánh lợi nhuận hiện tại của doanh nghiệp hoặc tài sản với lợi nhuận dự kiến tương lai. Điều này có thể đòi hỏi việc thu thập thông tin thị trường, phân tích xu hướng và dự báo tình hình kinh doanh trong tương lai.

 • So sánh với các đối thủ hoặc tài sản khác: Người định giá sẽ đối chiếu lợi nhuận dự kiến của doanh nghiệp hoặc tài sản với lợi nhuận của các đối thủ trong cùng ngành hoặc tương tự trong thị trường. So sánh này giúp xác định xem liệu doanh nghiệp hoặc tài sản có khả năng tạo ra lợi nhuận cao hơn, tốt hơn hay không.

 • Ước tính tăng trưởng: Phương pháp thặng dư yêu cầu người định giá phải ước tính tăng trưởng lợi nhuận tương lai của doanh nghiệp hoặc tài sản. Điều này bao gồm việc đánh giá các yếu tố như tăng trưởng doanh số, khả năng tiếp cận thị trường, tác động của thay đổi trong môi trường kinh doanh và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận.

 • Dự báo tác động của các yếu tố vĩ mô: Người định giá cần phải xem xét các yếu tố vĩ mô như tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và công nghệ có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận tương lai của doanh nghiệp hoặc tài sản. Dự báo tác động của các yếu tố này giúp làm cho dự báo lợi nhuận trở nên chính xác hơn. 

 • Phân tích rủi ro và giả định: Việc dự báo lợi nhuận tương lai đòi hỏi sự cân nhắc về các yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự báo. Người định giá cần phải xem xét các rủi ro và thực hiện phân tích nhạy cảm để đảm bảo tính cân nhắc và đáng tin cậy của dự báo lợi nhuận.

Phương pháp thặng dư có vai trò quan trọng trong việc dự báo lợi nhuận tương lai của một doanh nghiệp hoặc tài sản bằng cách xem xét và so sánh lợi nhuận dự kiến với các yếu tố trong thị trường và ngành. 

Từ những thông tin chia sẻ về Vai trò của phương pháp thặng dư trong thẩm định giá đất Công Ty CP Đầu tư và Thẩm định Quốc tế Đông Dương – Chi Nhánh Đà Nẵng hi vọng bạn sẽ có thêm những kiến thức hữu ích.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công Ty CP Đầu tư và Thẩm định Quốc tế Đông Dương – Chi Nhánh Đà Nẵng

 • Địa chỉ:  27-29, Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

 • Hệ thống các văn phòng thuộc khu vực miền Trung xem TẠI ĐÂY

 • Hotline: 0236 7778688 – 0901 300 949

 • Email: tdg.danang@sunvalue.vn

 

 • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 300 949